تبلیغات
ntent="Blog Skin">
همه چیحسن صباح یکی ازرهبران فرقه اسماعیلیه بوده ومقام  حجت اعظم را دارا  بوده است، زنده گی این مبارزنستوه ورهبرخردمند دارای ابعاد مختلف بوده وهرلحظۀ زنده گی پربار او فلسفۀ بزرگ ، تعریف خاص ومختص به خودش را داراست  زیرا حسن صباح نه تنها یک  رهبر مذهبی وفکری بوده بلکه دانشمند وفیلسوفی بوده که فلسفه تاسیس وبنیاد مکتب آزادی خواهی اش ،  که باعث سرنگونی بزرگترین امپراطوری وقت گردید ، را  با ذکاوت  وهوشمندی خارق العاده خاص خودش به میان آورده وامروز خون عدالت آزادی خواهی اندیشه های این ابرمرد بزرگ در رگهای سایر پیروانش درجریان بوده ودرخت تنومند مذهب اسماعیلیه را بارور وبه ثمر جهانی رسانیده است    .

داستان زنده گی ومبارزات ثمربخش حسن صباح یکی از جالب ترین وآموزنده ترین درس شهامت ، فداکاری وسرمشق برای انسان های وراسته ، آزادی خواو عدالت پسند  میباشد

دوران  کودکی حسن صباح

حسن صباح در سال 420 هجری تولد گردیده علی پدروی ملبس به لباس زهد تقواه ،  پیرو کیش شیعه اثناعشری بوده است . و پسرش حسن صباح را که دارای استعداد سرشار  بود خدمت امام موفق نیشابوری که یکی ازعلمای سرآمد روزگارخویش بود به نیشاپور برای کسب علم ودانش فرستاد وحسن دورس خویش را با شوق اشتیاق خاص نزد امام موفق نیشاپوری به سررسانید   ، در دوران مدرسه با نظام الملک و  عمر خیام همدرس بوده وروابط خیلی دوستانه ونزدیک باهم داشته است ، دراین ایام این سه یار ورفیق دبستانی باهم عهد میبندد که هرگا یکی از آنان  درآینده به مقام و منصب عالی یی برسند دورفیق دیگر خودرا نیز یاری وهمکارنماید .

 دوره بعدا زتحصیل وا جوانی

بعد ازختم تحصیل تصادف روز گار چینن میآید که خواجه نظام الملک به عالی ترین مقام در دربارملکشاه سلجوقی به عنوان وزیراعظم برگزیده میشود.

حسن صباح نیز دوباره به ری بازگشته وزنده گی خویش را کمافی السابق سپری مینماید  عمر خیام به کارهای ادبی وشاعری آغاز مینماید واز طرف خواجه نظام الملک برای عمر خیام از مالیه نیشاپور ماهانه  مبلغ ششصد دیناربرایش معاش  مقررمیگردد ،

خبرموفقیت خواجه نظام الملک ،چگونگی ملاقات خیام ومساعدت خواجه برای خیام همه بگوش حسن میرسد ، حسن صباح نیز باشیندن این خبر عازم اصفهان وبعداز سپری نمودن چند روز به حضور نظام الملک میرسد  ، خواجه نظام الملک ، حسن صباح را به پادشاه سلجوقی ملکشا معرفی وبه صفت دستیار ومشاور خودش مقررمینماید .

 حسن در دربارملکشاه با خواجه نظام الملک

حسن صباح باداشتن استعداد و هوشمندی سرشاری  که داشت به صفت دستیار ومشاور خاص وزیراعظم تقرر حاصل منماید ومدت ازجملۀ یاران و دوستان نزدیک خواجه نظام الملک به شمار میرفت ، اما از آنجائیکه روح بلندپرواز حسن هیچگاهی دریک نقطه محبوس نمیبود بلکه همواره به قله های بلند کامیابی سیر وپرواز داشت  ، این استعداد ورابط حسن با بعضی ازسران دربار ، حسادت خواجه نظام الملک را درپی داشته وازاین سبب بین  این دو دوست ویار دبستانی خصومت ها مخالفت های درونی کم کم شکل مییگیرد تا آنکه سخن به اینجامیرسد ، زمانیکه ملکشا میخواهد حساب خرج ودخل سالانۀ ممکلت را ازنظام الملک جویا شود خواجه برای آماده ساختن این دفتر به مدت دوسال وقت مطالبه میکند اما حسن صباح برای ترتیب تمام دخل وخرج مملکت مدت چهل رزو از حضورشاه مهلت میخواهد مشروط براینکه کاتبان ونویسنده گان مالیاتی دربار دراجرای این ماموریت مطابق اراده وخواستش باوی همکاری نماید .

حسن صباح برای آماده ساختن  دفتر مالیات تمام توابعات مملکت بصورت متداوم شب وروز کار میکند وقرار وعده موعود دیوان شامل تمام دخل وخرج سایر ولایات خراسان را بصورت بسیار درست آماده وتنظیم مینماید ، این خبرپیشرفت وتهیه راپور مالیه ، دخل وخرج مملکت که کامیابی حسن و شکست حریفش خواجه نظام الملک را توام باخود درپی داشت ، خواجه بخاطر بقا وحفظ قدرتش میبایست به هرنوعی ممکن باحسن صباح مبارزه ومانع اجرای این امر میشد ،  تااینکه بالاخره توانست اوراق تهیه شده حسن صباح را که به مدت چهل شبانه روز با زحمات زیادی ترتیب یافته بود توسط یکی از گماشته گان نزدیکش موفق به فریب دادن غلام حسن صباح وبرهم زدن دفترحسابات میگردد، سرانجام روز موعود فرامیرسد وتمام اراکین دربار برای شنیدن راپورنهای مالیات دولت سلجوقی درقصرملکشا حضور به هم میرساند وسلطان ملکشا ازحسن صباح میخواهد که راپور یکی ازولایات را به وی گزارش دهد ، امازمانیکه حسن صباح برای ارائه پاسخ شاه دفتر را میگشاید میبیند که دفتر به هم خورده وهمه زحمات که درمدت چهل شبانه روز متقبل شده بود مساوی به صفرگردیده است ، ازین جهت سراسیمه گردیده و هرچند کوشش میکند تا ازمیان اوراق گزارش یکی ازولایات را پیداکند موفق نمیشود ،    دراین حال ملکشاه به صورت قهر آمیز از حسن میپرسد که تاخیر درپاسخ سوال چیست  ؟ وحسن صباح درجواب میگوید که دفتروی بهم خورده است اما دراین موقع خواجه نظام الملک که ازماجرا واقف ومتوجه حرکات حسن صباح میباشد ملکشاه را مخاطب قرارداده و میگوید برای اجرای   ماموریتیکه من دوسال مهلت خواستم این جاهل آنرا فقط درمدت چهل روز آماده کند نتیجۀ کاربیشترازاین نخواهد بود ، بالاخره حسن صباح با چنین یک سرنوشت مجبورا راه فرار را درپیش و به همکاری یکی ازدوستان نزدیکش بطور مخفی ازاصفهان گریخته ومدتی را به وطن آبای اش ری  سپری وسپس به مصر میرود .

گرایش حسن به کیش اسماعیلیه وسفر به مصر

حسن صباح بعدازآنکه از دربار ملکشا مجبور به فرار شد از سوی عبدالملک عطاش یکتن از داعیان فرقه اسماعیلیه به کیش اسماعیلیه دعوت وجهت آموزش عالی ودیداربا خلیفۀ فاطمی مصمم به سفرمصر میشود وبعداز رسیدن به مصر ازطرف خلیفه فاطمی المستنصر باالله موردلطف استقبال قرارمیگیرد، حسن صباح تقریا مدت یک سال وپنج ماه را درمصر به سرمیبرد وبعدازفراگیری آموزش دعوت اسماعیلی  ودریافت لقب حجت ازسوی خلیفه فاطمی  المستنصر باالله دوباره عازم وطنش میگردد ، زنده گی حسن صباح درمصر خود ضروت به بحث طولانی داشته و ازعهده این مقاله بیرون است .

تسخیر الموت وتشکیل سازمان فدائیان

بعدازآنکه حسن صباح دوباره به سرزمین ایران میرسد ، برای رسیدن به اهداف ومبارزه برای آزادی میهن واعاده حقوق هم میهنانش درجستجوی پایگاهی میشود زیرا رسیدن خبر ورود حسن صباح زنگ خطری برای حریف شماره یک وی خواجه نظام الملک به شمار میرفت وخواجه نظام الملک باتمام قدرت اومکانات خویش تلاش میکرد که حسن  صباح را دستگیر نماید ازاینرو حسن صباح برای مدت ده سال به صورت مخفیانه ازیک شهر به شهر دیگری میرفت تااینکه چون عقاب سرگردان به تسخیر آشیانه دایمی اش قلعۀ الموت دست میباید.

حسن صباح بعد ازتسخیر قلعه الموت (آشیانه عقا ب ) موفق به تصرف هفتاد دو دژ دیگری نیزمیگردد ، همزمان با تسخیر قلعه ها دعوت آشکار کیش اسماعیلیه را آغاز میکند که دراثرآن تعداد زیادی مردم خراسان را به طریقه باطنی دعوت وجنبش فدائیان را تاسیس مینماید .

تاسیس جنبش فدایئان، گسترش وترویج مذهب اسماعیلیه درسراسر مملکت فارس خراسان (ایران امروزی ) چنان بالا میگیرد که خطرجدی برای حکومت سلجوقیان محسوب میشد ، حسن صباح با تدبیرخاص وقوه رهبری موثری که داشت موفق به تشکیل سازمان فدائیان اسماعیلیه وگسترش کیش باطنی در قلب حکومت سلجوقیان وشکست دشمنان وطنش وبه  ویژه بدخواهان کیش اسماعیلیه ، گردید  این رهبر باتدبیر وهوشمند برای مدت  سی وپنج سال درآشیانه عقاب رهبری ودعوت اسماعیلیه را درسرزمین پهناور خراسان به عهده داشت که مورخین درمورد مبارزات وزنده گی پرماجرای وی کتاب های زیادی را تالیف نموده وهرکدام از رهبری مدبرانه وخردمندانۀ وی درامر آزادی خواهی ومبارزه باظلم ،  تحقق بخشیدن عدالت ورسیدن به قله ها ی شامخ ترقی وکامیابی های دائیمی تاریخی به عنوان الگو وسرمشق یادنموده است ، اینجاست که  سیمای درخشان وچهرۀ تابناک این  ابر مرد بزرگ تاریخ  را میتوان به یک سخن خلاصه نموده وگفت که حسن صباح آن مبارزبی بدیل وقهرمان همیشه جاوید تاریخ  به صفت یک رهبر واقعی فراتر اززمان ومکان درذهن هرفرد عدالت پسند وحقیقت خواه تبارزمینماید زیرا درتاریخ کمتر کسی را سراغ داریم که درتدبیر ، جرئت ، جسارت ودراجرای مرام وهدف والای خود چون حسن صباح ظهور نموده باشدنوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

آیا می دونید اولین کسی که Ashes of Al'ar یعنی زیبا ترین Mount که 310% سرعت داره رو توی سرور بلیزارد گرفت کی بود؟
Ezra Phoenix Chatterton پسری که در 10 سالگی اولین کسی بود که این Mount خارق العاده رو سوار شد. اما جالب تر از اولین بار سوار شدن، داستان گرفتن این Mount توسط این پسر 10 ساله اهل California ی آمریکا هست.در آمریکا بنیادی هست به اسم Make-a-Wish Fountain که به کودکان بیمار و لاعلاج این امکان رو میده تا آرزوی خودشون رو برآورده کنن. تا به حال آرزویی در دنیای بازیهای رایانه ای و کنسولی بزرگتر از آرزوی Ezra Chatterton نبوده! (حداقل برای ما WoW باز ها)
Ezra Chatterton دچار تومار مغزی بود. تنها کاری که میتوانست انجام دهد تحمل کردن سر درد های شدید بود. بعد از 1 هفته مراقبت در بیمارستان مسئولین بنیاد Make-a-Wish Fountain به دیدار او آمدند. آنها پرسیدند چه آرزویی داری و Ezra بی درنگ گفت "آرزو دارم به بلیزارد برم و ازشون خواهش کنم که یک Character برای من بسازن". آرزوی او بلافاصله برآورده شد و او با کمک پدرش یک کارکتر در سرور بلیزارد ساختند. یک Tauren Hunter. آنها با کمک هم تا لول 63 پیش رفتند اما کم کم حال جسمی Ezra بدتر می شد و او هنوز به آرزوی اصلی خود نرسیده بود. او میخواست با یکی از بزرگترین مدیران و مسئولان سرور بلیزارد صحبت کند و یا حداقل یک کنفرانس ویدئویی با یکی از آنها داشته باشد. دیری نگذشت که بلیزارد از این قضیه مطلع شد و چیزی فراتر از یک کنفرانس ویدئویی به او اهدا کرد...
از آنجایی که خانه Ezra نزدیک ساختمان بلیزارد بود او و پدرش به یک تور بازدید شرکت بلیزارد دعوت شدند و یک مراسم بسیار با شکوه از دیدار Ezra و پدرش از بلیزارد برگزار شد. بلافاصله بعد از اینکه Ezra از بلیزارد دیدن کرد، یکی از مدیران ارشد برنامه نویس بلیزارد به نام Jeffrey Kaplan او را به دفتر خود برد. از او پرسید چه اسلحه ای دوست داری به بازی اضافه شود؟ Ezra گفت من یک Crossbow نیاز دارم که تیر آتشی داشته باشد و 300 Fire Damage به اسلحه اضافه شود. در همان لحظه این اسلحه برای Ezra و به پیشنهاد او در بازی ساخته شد.
آیتمی که مخصوص Ezra ساخته شده :
Merciless Gladiator's Crossbow of the Phoenix

همونطور که می بینید در توضیح این آیتم نوشته شده :
"Finely crafted to Ephoenix's specification"
اسم وسط این پسر 10 ساله Phoenix و Ephoenix در واقع به معنی Ezra phoenix بوده و نوشته شده که "ساخته شده مخصوص EPhoenix"
Hunter هایی که این اسلحه رو در دست میگیرند، که از زیباترین اسلحه های بازی هست داستان این اسلحه رو بدونن...

پس از آن قرار شد صدای Ezra به عنوان صدای یکی از NPC های بازی اجرا شود. صدای Ahab Wheathoof در بازی که یک NPC در Mulgure است که احتمالا شما این کوئست را حتما دیده اید، http://www.wowhead.com/npc=23618، ، کوئست به نام Kyle's Gone Missing ، صدای Ezra و سگی که باید به او در طی کوئست غذا بدهید یعنی Kyle، سگ واقعی Ezra در زندگی اوست. همین حالا اگر به لینک WoWhead این NPC بروید از کامنت ها اسم Ezra را خواهید دید. این کوئست کاملا توسط Ezra پسر 10 ساله طراحی، صدا گذاری و به بازی اضافه شد. نکته جالب این هست که این NPC به هر دو Faction یعنی Alliance و Horde حالت سبز یا همان Friendly دارد بنابراین به هیچ عنوان کشته نخواهد شد. از معدود NPC هایی ست که اگر به سمت او نزدیک شوید با شما صحبت می کند. پس اگر دوباره به این NPC رسیدید یا کوئست این NPC را انجام دادید داستان این پسر 10 ساله را به خاطر داشته باشید و بدانید که پشت NPC ها ممکن است هزاران داستان دیگر وجود داشته باشد. این دنیای وارکرافت ما را به دنیایی وقعی تر نزدیک می کند...

بعد از این کارکتر Ezra به لول 70 ارتقا پیدا کرد و یک Mount اختصاصی به اسم Ashes of Al'ar که تا به آن لحظه کمتر کسی حتی از وجودش اطلاع داشت به کارکتر او اضافه شد که اولین کسی بود که این Mount زیبا را دریافت می کرد. یک ست PvP کامل به همراه مقدار زیادی گلد به این بازیکن کوچک هدیه داده شد. و قسمت قابل توجه این تور دیدار بلیزارد همراهی Ezra با تیم برنامه نویسی بلیزارد در Black Temple که قرار بود به تازگی به بازی اضافه شود بود. Ezra توانست اولین کسی باشد که با تیم طراحی بلیزارد به Black Temple رفته و تمام باس ها را نابود کند. Ezra و پدرش در حالی شرکت بلیزارد را ترک کردند که Ezra زندگی ای دوباره گرفته بود و یکی از آرزوهای او واقعا برآورده شده بود.
واقعا آرزوی همه ما این بوده...

Ezra در October 2008 از دنیا رفت اما خاطرات او همچنان در بازی دیده می شود...
تنها جمله ای که میشه براش گفت اینه که :
Rest in peace Ezra. Earth mother forever watch over you
/salute Ezraنوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

مصاحبه با پروفسور شهرام دبیری. مدیر تولید بازی World Of Warcraft


سردار ایرانی بازی جهان وارکرافت

افرادی که به بازی های رایانه ای علاقه دارند، به طور حتم نام بازی World Of Warcaft را که به اختصار WOW هم گفته می شود شنیده اند.

این بازی یک بازی استراتژیک اینترنتی است و در سبک خود جزو بهترین بازی هایی است که تولید شده و طرفداران زیادی دارد.

شرکت بیلیزارد سازنده این بازی است که این امکان را در اختیار کاربران گذاشته است که به دو صورت آن لاین و آف لاین از این بازی استفاده کنند.

تا قبل از ارائه آخرین نسخه از سری بازی های World Of Warcaft، این بازی بیش از 11 میلیون بازیکن آن لاین در سراسر جهان داشت و به این دلیل به این نکته اشاره می کنیم تا شما هم تا حدی با میزان محبوبیت این بازی در میان کاربران آشنایی پیدا کنید.

بازی World Of Warcaft یک بازی به سبک بازی هایی است که بیشتر به خیال پردازی علاقه دارند و این بازی در سال 2005 توسط شرکت بیلیزارد اینترتینمنت برای رایانه ها انتشار پیدا کرد.

این بازی چهارمین بازی از سری بازی های وارکرافت است و اولین بازی که از این سری منتشر شده است، ارک ها و انسان ها نام داشته است.

اولین سری از این دسته از بازی ها با نام جنگ صلیبی سوزان در 16 ژانویه سال 2007 به کاربران ارائه شد و پس از آن هم بسته های دیگری با نام های خشم پادشاه لیچ در 13 نوامبر سال 2008 منتشر شد و در نهایت سری آخر این بازی ها در اواخر سال 2009 با عنوان تحول بزرگ به دوستداران این بازی ارائه شد.

نام این بازی در کتاب رکوردداران گینس با عنوان محبوب ترین بازی رایانه ای آن لاین به دلیل داشتن رکورد در تعداد بازی کنندگان ثبت شده است.

یکی از موضوعاتی که همیشه باعث افتخار همه ما ایرانیان بوده این است که در بسیاری از مراکز مهم جهان نام ایرانیان توانمند و متخصص هم به چشم می خورد.

به طور حتم برای شما هم جالب خواهد بود اگر بدانید که یکی از مدیران تولید این بازی محبوب، فردی ایرانی با نام شهرام دبیری است که کارمند شرکت بیلیزارد است.

پروفسور شهرام دبیری علاوه بر این بازی محبوب، مدیریت تولید بازی های شناخته شده دیگری را چون سری های دیابلو و استارکرافت هم به عهده داشته است.

سایت pc.gamespy.com در مورد World Of Warcaft مصاحبه ای را با وی انجام داده است که در ادامه می خوانیم.

در زمانی که قصد ارائه این بازی را داشتید چه نکته ای برای شما بیش از همه اهمیت داشت؟

ما روی این موضوع همیشه تاکید داشتیم که در ابتدا یک نسخه به صورت آزمایشی از بازی در اختیار کاربران قرار دهیم و پس از این که کاربران با ما ارتباط برقرار کردند، نسخه اصلی را مطابق با نظرات آن ها تغییر داده و در اختیارشان قرار دهیم. این روند تا حد بسیار زیادی نگرانی های ما را کم می کرد.

به نظر شما مهم ترین و جالب ترین ویژگی بازی World Of Warcaft چیست؟

به نظر من این نکته که این بازی به صورت آن لاین است باعث افزایش چشمگیر محبوبیت آن شده است. این موضوع باعث ایجاد یک واکنش شگفت انگیز در میان کاربران شده است و شاید بتوان گفت این اتفاق بی سابقه است.


برای آینده این سبک از بازی ها برنامه ای دارید؟

با توجه به بازخورد بازی کنندگان می توان برنامه خوبی را برای آینده پیاده کرد اما این برنامه ریزی یک تصمیم فردی نیست و تیم طراحی و پیاده سازی و مدیریت شرکت بیلیزارد باید در مورد آن تصمیم گیری کنند.

به نظرتان مزیت اصلی این بازی به نسبت دیگر بازی های آن لاین چیست؟


تعداد بازی کنندگان این بازی در بیلیزارد چندین برابر سرورهای خصوصی است و یکی از مهم ترین ویژگی های این بازی این است که سرعت بازی در سرور بیلیزارد بسیار بالاتر از سرورهای خصوصی است و این نکته برای کاربران اهمیت دارد.

شما در جریان طراحی بازی، روزهای تعطیل را هم درنظر گرفته اید؟


بله؛ ما برای همه تعطیلات و وقایع مهم در سراسر جهان برنامه ریزی کرده ایم. به عنوان مثال در نسخه بتا که در ابتدا منتشر کردیم، برای روز 4 ژانویه فروشندگانی را برای فروش وسایل آتش بازی قرار داده بودیم و برای عید پاک هم شکار تخم مرغ عید پاک را برای افراد درنظر گرفته بودیم که توجه همه را به خود جلب کردنوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()آرتاس دث نایته! پس از دث نایت شروع می کنیم! تلنت های دث نایت از این به بعد منظم تر خواهند شد! یعنی بلاد فقط برای تانک شدن و آنهولی فقط برای DPS شدن و Frost هم برای PvP! یه لول دیگه هم قراره به دث نایت اضافه بشه به اسم Necroic Strike که یه جور Wepon Damge محسوب میشه و یه دی باف هم رو سر Target می اندازه که مقداری هیل رو Absorb می کنه! سیستم Rune ها هم قراره عوض بشه!روگ ها هم تغییرات خفنی کردن! مهم ترین تغییر روگ اضافه شدن مهارتی به اسم Smoke Bomb هست که مثل کانتر یه نارنجک دود زا میندازه که تو اون محوطه هیشکی نمی تونه چیزی ببینه! البته اکثر تغییرات روگ برای Combat هست و Assasin ها هنوز مثل سابق هستن و فرق زیادی توی این پچ نخواهند کرد!کی از لول هایی که قراره برای شمن هیلر اضافه بشه Healing Rain هست! همونطور که می دونید شمن ها در مبارزه از قدرت عناصر استفاده می کنن و این لول هم باعث میشه که بارون بیاد و همه ی کسانی که توی اون منطقه هستن از نعمت بارون بهره مند شده و هیل بشن! ولی این تنها تغییر شمن نیست! شمن ها یک نوع Wepeon Damge هم خواهند داشت که از لول 4 در اختیار شون قرار می گیره و به این ترتیب سرعت لول آپ برای شمن ها بالا میره!اینقدر تغییرات خفن برای این کلاس اومده که نمی دونم از کجا شروع کنم! سیستم Pet کلا" عوض شده! وقتی هانتر میسازید یه Pet هم همون اول کنارتونه!!! و این Pet بستگی به نژاد تون فرق می کنه! هانتر ها دیگه مانا ندارن و از فکوس استفاده می کنن که مثل انرژی روگ هست! هانتر ها می تونن تا 3 pet رو در یک زمان کنترل کنند! با حساب این که هیومن ها و آندید ها هم می تونن هانتر بسازن احتمالا" هانتر یکی از پرطرفدار ترین کلاس ها خواهد شد!میج ها یه قابلیت جدید تو تلنت Fire شون خواهند داشت که بهشون اجازه میده وقتی مانا شون تموم شد به جاش از هلت شون استفاده کنن! همچنین تقریبا" همه ی مجیک های Fire از این به بعد DoT خواهند داشت! میج های Arcane هم تغییرات جالبی کردن! اگر اسپل Arcane تون به هر دلیلی به طرف نخوره مانای Cast شده بهتون بر می گرده! اسپل هایی که بیلزارد از اون ها به عنوان"مجیک های بی هدف" نام برده همگی حذف خواهند شد! Dampen Magic و Frost Ward و Amplify Magic و Fire Ward جزو این "مجیک های بی هدف" هستند! تهیه ی Food و نوشیدنی از لول 40 به بعد در اختیار میج ها قرار خواهد گرفت. میج های Arcane میزان دمیجی که میزنن با میزان مانا شون ربط خواهد داشت. مثلا" یه میج با مانای 100% دمیج بیشتری خواهد زد تا با مانای 50% . یه لول دیگه به اسم Wall Of Fag به میج ها اضافه خواهد شد که طرز کارش مثل Trap هست. یعنی هرکی از اون خط رد بشه دمیج می خوره! یه لول دیگه به اسم Time Warp هم اضافه میشه که Haste رو بالا می بره! (یه چیزی تو مایه های Bloodlust) و میشه اون رو رو سر اعضای Raid یا Party انداخت ضمن اینکه این لول علاوه بر این ها موومنت اسپید رو هم بالا می بره!

بعد از خوندن این تغییرات تقریبا" هر کسی به فکر ساختن یه میج میفته!!!ه لول به اسم Inner Rage به واریور ها اضافه میشه که وقتی Rage واریور 100% میشه هم بیشتر دمیج میزنه و هم بیشتر Rage میگیره!

لول دیگه ای که به واریور اضافه شده Gushing Wound نام داره و خفن ترین تغییر Warrior در Cataclysm هست. طرز کارش مثل لول 6 بلادسیکره! به این ترتیب که طرف یه دی باف می گیره و شروع می کنه به خونریزی و اگه حرکت کنه بیشتر دمیج می خوره!!!وارلاک ها تغییر آنچنانی نکردن...

Fel Flame یه لول Instant Cast هست که به وارلاک ها اضافه شده. همه ی DoT ها وارلاک ها می تونه Critical بشه!!

تغییرات دیگه ای هم تو Demon ها داشته ولی خیلی محسوس نیست...اوهوی ادم نوب! داری خودتو به کشتن میدی! این لول جدیده پریسته! Leap Of Fate یه جورایی مثل Death Grip دث نایته و کارش اینه که اعضای Raid یا Party تون رو که بد جا وایسادن رو بکشه به سمت خودتون! Inner Will هم لول جدیدیه که میزان مانا کست اسپل هاتون رو کم می کنه و اسپید تون رو بالا می بره.از هرچه بگذریم سخن پالی خوش تر است! به عقیده ی خیلیا پالی شاخ ترین کلاس WoW هست و همه منتظر تغییرات پالی تو اکسپنشن جدید بودن! مهم ترین تغییر Gurdian Of The Ancient King هست که یه جور محافظ برای پالادین تون ظاهر می کنه(مثل Ghoul واسه DK) با این تفاوت که برای هر تلنت یه کار می کنه! مثلا" واسه هیلر ها میاد هیل میده واسه DPS ها دمیج میزنه و برای تانک ها دشمن رو تانت می کنه. Healing Hands هم اسم لول دیگه ی پالادینه که همه ی اطرافیانش رو هیل می کنه... با این حال لول های شاخ مثل شیلد ها و WD های پالی تقریبا" بدون تغییر مونده...احتمالا" پالادین همونطور که الان شاخه تو اسکپنشن جدید هم به همین اندازه شاه می مونه.نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

 

در میان تمام شرکت های بازی سازی فقط یک شرکت وجود دارد که تمام آثارش در زمره بهترین بازی های تاریخ قرار می گیرند(Blackthrone ،Warcraft ،StarCraft ،Diablo ،World of Warcraft و ...). خیلی کم بازی می سازد و اگر از کیفیت بازی در حال ساختش راضی نباشد در صورتی که بازی در مراحل پایانی ساخت نیز باشد آن را متوقف می کند(مانند بازی StarCraft: Ghost). برای طرفداران خود آن چنان ارزشی قائل است که به کودکی بیمار که به عنوان آخرین آرزو درخواست دیدن Blizzard را داشته علاوه بر یک تور کامل دیدن Blizzard یک سلاح و یک شخصیت منحصر به فرد در WoW نیز به وی هدیه داده است. مهمتر از همه به کیفیت محصولاتش بیشتر از درآمد آن ها اهمیت می دهد؛ زیرا به کار خود ایمان دارد. مهمترین عامل موفقیت Blizzard نیز همین است که اهمیت نمی دهد چه مقدار پول صرف ساخت بازی کند و تنها به کیفیت نهایی محصول می اندیشد(البته منظور این نیست که Blizzard هیچ اهمیتی به مسائل مالی نمی دهد).


اما Blizzard به یکباره به چنین موفقیتی دست نیافته، بلکه موفقیت Blizzard از ذره ذره تلاش های بنیانگذارانش ناشی می شود و پس از سالها تلاش مستمر اکنون به چنین جایگاهی رسیده است. شرکتی که ما امروز آن را به عنوان Blizzard می شناسیم در گذشته با نام Silicon And Synapse شناخته می شد که در سال 1991 توسط فرانک پیرس(Frank Pearce) و الن ادهام(Allen Adham) تاسیس شد و به اندازه ی حال نیز بزرگ و مشهور نبود. در آن زمان Silicon And Synapse بازی های خود را از طریق شرکت Interplay منتشر می کرد که این امر درآمد و شهرت زیادی را برای Interplay به ارمغان آورده بود. اعضای شرکت SAS نیز با دیدن این که Interplay به واسطه ی شرکتشان به چنین جایگاهی رسیده در حالی که خودشان هنوز ناشناخته باقی مانده اند تصمیم می گیرند که بازی هایشان را خودشان منتشر کنند. از این رو در سال 1994 شرکت SAS پس از طی مراحل قانونی اختیارات لازم برای انتشار بازی های خویش را به دست می آورد و با نام جدید Blizzard Entertainment آغاز به کار می کند. Blizzard Entertainment اولین بازی خود را با نام Warcraft: Orcs & Humans عرضه کرد که با موفقیت آن، شرکت تصمیم می گیرد شماره ی بعدی بازی را نیز بسازد. ا of Darkneز این رو Blizzard در سال 1995 بازی Warcraft II:Tidesss را روانه ی بازار کرد. این عنوان از بازی قبلی خیلی بهتر بود و سرشار از ایده های ناب بود. بدین سبب به موفقیت چشم گیری رسید. تا اینجا شرکت مقداری حالت متعادل به خود گرفته بود و آماده بود تا توانایی واقعی خود را نمایان سازد. Blizzard تصمیم داشت که وسعت بیابد تا بتواند کارهای بهتری ارائه دهد و همین دلیل باعث شد که شرکتی کوچک با نام Condor را خریداری کند و استودیویی جدیدی با نام Blizzard North را تاسیس کند و اعضای شرکت Condor را در آن ادغام کند. این استودیوی تازه تاسیس نیز بازی Diablo را در سال 1996ساخت که این بازی نیز با واکنش مثبت منتقدان و بازیبازان روبرو شد و بر افتخارات Blizzard افزود.

حال Blizzard یک شرکت تازه تاسیس و بی تجربه به شمار نمی رفت و جایگاه خود را تثبیت کرده بود. بدین سبب دست به انتشار یک بسته ی الحاقی برای بازی Warcraft II با نام Beyond the Dark Portal زد که این بازی نیز مانند بازی اصلی با موفقیت چشم گیری روبرو شد. اما این ها همه ابتدای راه بود و Blizzard اهداف بزرگتری را در سر داشت از این رو در سال 1998 بزرگترین بازی خود را تا آن زمان با نام StarCraft عرضه کرد و پس از آن نیز بسته ی الحاقی آن را با نام Brood War روانه ی بازار نمود که باعث شد نام Blizzard تا مدت ها بر سر زبان تمام بازیبازها بیفتد. دلیل موفقیت StarCraft این بود که این بازی سبک استراتژی را به طور کلی متحول کرد و به شکل کنونی درآورد. گیم پلی StarCraft در آن زمان به گیم پلی استاندارد بازی ها تبدیل شده بود(تا به امروز نیز هیچ شرکتی نتوانسته شکل کلی بازی های این سبک را تغییر دهد).


موفقیت Blizzard در آن روز ها سرعت گرفته بود و روز به روز بر محبوبیتش افزوده می شد. تا اینکه Diablo II نیز روانه ی بازار شد و افتخاری دیگر را در دفتر افتخارات Blizzard ثبت نمود و سریع ترین میزان فروش در تاریخ، در سال 2000 با فروش یک ملیون نسخه در ماه اول را به نام Blizzard ثبت کرد و پس از آن در سال 2001 نیز یک بسته ی الحاقی برای Diablo II با نام Lord of Destruction منتشر شد که فروش این نسخه نیز خیلی بالا بود. پس از Diablo نوبت به شماره ی جدید Warcraft یعنی Warcraft III: Reign of Chaos بود و این بازی فوق العاده زیبا و یکتا در سال 2002 روانه ی بازارهای جهانی شد و بار دیگر قدرت Blizzard را به نمایش گذاشت و لرزه بر تن رقبا انداخت. یک سال بعد Blizzard بسته ی الحاقی بازی را با نام The Frozen Throne(به معنی تخت یخ زده) منتشر ساخت که داستان بازی قبلی را ادامه می داد که نه تنها از بازی اصلی چیزی کم نداشت بلکه تغییرات مثبت زیادی نیز به همراه داشت. پس از آن در سال 2004 Blizzard قدرت واقعی خود را آشکار نمود و با عرضه ی غول صنعت بازی سازی یعنی World of Warcraft که به گفته ی بسیاری از منتقدین بهترین بازی MMORPG(نقش آفرینی آنلاین) تاریخ است نام خود را جاودانه کرد و بار دیگر قدرت خود را به همگان ثابت کرد و تحولاتی را در سبک MMORPG اعمال کرد که نیازمند چندین سال زمان بود. اما Blizzard این راه طولانی را در مدت کوتاهی طی نمود و به رشد صنعت بازی سازی سرعت بخشید. World of Warcraft بالاترین و سریع ترین میزان فروش در تاریخ صنعت بازی سازی در آن زمان را از آن خود نمود. WoW جزء معدود بازی هایی بود که تا مدتها در صدر جدول پر فروش ترین ها باقی ماند.نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

تمام رمز های زیر را در تلفن همراه وارد کنید :                            
خون
4825550100
زره
3625550100

اسلحه سری اول
(Baseball Bat, Handgun, Shotgun, MP5, M4, Sniper Rifle, RPG, Grenades.)
4865550100

اسلحه سری دوم
(Knife, Molotovs, Handgun, Shotgun, Uzi, AK47, Sniper Rifle, RPG)
4865550150


 

پاک کردن wanted level
(Blocks achievement "Walked free")
2675550100
افزودن wanted level
2675550150

انتخاب آب هوا و روشنایی
4685550100

گرفتن Annihilator
3595550100
گرفتن Jetmax
9385550150
گرفتن900- nrg
6255550100

گرفتن Sanchez
6255550150
گرفتن FIB Buffalo
2275550100

گرفتن Comet
2275550175
گرفتن Turismo
2275550147
گرفتن Cognoscenti
2275550142

گرفتن SuperGT
2275550167نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

شرکت Rockstar Games قرار است که بازی محبوب سرقت بزرگ اتوموبیل (Grand Theft Auto) که به gta  هم معروف هست برای پلتفرم گوشی های همراه i-phone بسازد و این اتفاق قرار است به زودی بیفتد. 


گوشی های آیفون واقعاً برای بازی کردن مناسب هستند و با توجه به صفحه بزرگ و کنترل لمسی و شتابسنج و موتور گرافیکی قوی و خیلی امکانات دیگر، علاوه بر رفع نیازهای ما به عنوان یک تلفن همراه میتوانند به عنوان یک کنسول بازی قوی و پرتابل استفاده شوند.
و حالا شرکت راکستارگیمز از فرصت استفاده کرده و دست به طراحی بازی پرطرفدار خود برای این دسته از تلفن های همراه کرده است. البته این که این بازی قرار است یکی از بینظیرترین بازیها برای آیفون باشد معلوم نیست و باید زمان بگذرد تا همه چیز معلوم شود. این بازی بسیار مشابه بازی GTA CHINATOWN میباشد که برای کنسول PSP و دیگر کنسولهای بازی پرتابل ساخته شد. که در زیر تصاویری از این بازی را میبینید. 

 

هنگامی که نسخه CHINA TOWN دراوایل سال 2010 معرفی شد، بیشترین امتیاز را در میان بازی های دیگر کسب کرد. این بازی در زمان ورود خود بهترین گرافیک و گیم پلی را داشت. حالا به لطف گوشیهای قدرتمند آیفون این بازی جدید میتواند با رزولوشن (تراکم پیکسل) بالاتر و هوش مصنوعی بهتر خود را نشان دهد.
به گفته ی مجله Vogue طی مصاحبه ای با راکستار آیفون، نسخه ای از این بازی برای آیفون ساخته شده ولی از زمان ارائه آن خبری داده نشده است. به اندازه ای که این اخبار ما را هیجان زده میکند، ما باید کمی نگران هم باشیم که تیراندازی و ماشین سواری با موبایلی که هیچ دکمه ای ندارد چگونه میتواند باشد؟؟!! علاوه بر این صفحه کوچکتر آیفون نسبت به PSP و قیمت بالای آن شاید میل زیادی نسبت به بازی کردن در آن ایجاد نکند... 


 البته قبلاً بازی هایی مشابه جی تی ای برای آیفون ساخته شده اند. از جمله Gangstar West Coast Hustle که توسط شرکت GAME LOFT ساخته شده است که لینک دانلود آن هم در بعضی وبسایتها قرار داده شده است. ( در ادامه این مطلب دو لینک از این بازی قرار گرفته است.) این بازی هم محیطی خوب و مناسب دارد و گرافیکی مشابه GTA San Andreas دارد که در نوع خود عالی به نظر میرسد.


نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

:آسمان دژ

آسمان دژ درگاهی است به سوی آینده.

فرار از منظومه شمسی به دنیایی دوردست، جنگ، صلح و تجارت را در 800 سال آینده در بازی تحت وب آسمان دژ زندگی کنید.

لینک بازی:

www.asemandez.ir


2:ایکارم

بازی ای که در عصر باستان و  همراه با یونانی ها انجام می دهید.این بازی،مانند تراوین است که در آنن تجارت،جنگ و صلح می کنید.

لینک بازی:(البته بهتر است www را بردارید.)

http://ir.ikariam.com


3:جنگ خان ها

این یک بازی تحت وب است و شما نیاز به دانلود هیچ چیز دیگری ندارید!

ثبت نام تنها 2 دقیقه زمان خواهد برد و شما فوراً می توانید بازی را شروع کنید!

لینک بازی:

http://www2.khanwars.ir/


 نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

-بازی آنلاین تغییر 3(SHIFT3)
http://armorgames.com/play/1846/shift-3

2-تاتی تاتی( QWOP)
http://foddy.net/athletics.html

3-ده پوینتر(CURSOR*10)
http://nekogames.jp/mt/2008/01/cursor10.html

4-فرار دایناسوری(DINO RUN)
http://pixeljam.com/dinorun

5-رزیدنت 0.5(THE LAST STAND)
http://armorgames.com/play/269/the-last-stand

6-سورئال دوست داشتنی(SAMOROST)بسیار زیبا
http://amanita-design.net/samorost-2

7-تصادف(NANACA CRASH)
http://geocities.jp/lledoece/nanaca-crash.html

8-توپ زنی(TOP SPINNER)
http://foddy.net/cricket.htmlنوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

لارا توسط فردی به نام لارسون که برای تاجری به نام ژالکین ناتلا کار میکند اجیر میشود تا یک شی باستانی به نام Scion را پیدا کند.لارا به پرو میرود تا در مقبره Qualopec به جستو جوی این شی مرموز بپردازداما همین که لارا موفق میشود Scion را پیدا کند مورد حمله ی لارسون قرار میگیرد که برای کشتن لارا امده است.لارا به سلامت از تله ای که برایش پهن کرده بودند فرار میکند وبه مقر ناتلا باز میگردد تا ببیند به چه دلیل کسی که او را استخرام کرده بود حالا قصد جانش را دارد.

توم ریدر 1
لارا توسط فردی به نام لارسون که برای تاجری به نام ژالکین ناتلا کار میکند اجیر میشود تا یک شی باستانی به نام Scion را پیدا کند.لارا به پرو میرود تا در مقبره Qualopec به جستو جوی این شی مرموز بپردازد
اما همین که لارا موفق میشود Scion را پیدا کند مورد حمله ی لارسون قرار میگیرد که برای کشتن لارا امده است.لارا به سلامت از تله ای که برایش پهن کرده بودند فرار میکند وبه مقر ناتلا باز میگردد تا ببیند به چه دلیل کسی که او را استخرام کرده بود حالا قصد جانش را دارد.
دردفتر ناتلا لارا متوجه میشود که بیش از یک Scion وجود دارد و ناتلا یکی دیگر از باستان شناسان
معروف به نام پیر دوپونت را برای پیدا کردن Scion دوم استخدام کرده است.لارا خودش را به سرعت به مقبره تیهوکان میرساند و در رقابتی تنگاتنگ با پیر موفق میشود Scion دوم را زود تر از اون بدست اورد.در مقبره ی تیهوکان نوشته ای وجود دارد که داستان تیهوکان راتعریف میکند . تیهوکان یکی از سه فرمانروای اصلی اتلانتیس بوده که پس از غرق شده این قاره به سرزمین های دیگر سفر کرده اند.
فرمانروای دیگر کوالوپک بودهو فرمان روای سوم که اسمش در این نوشته نیامده در مصر زندگی می کرده.
به این ترتیب لارا برای پیده کردن Scionفرمانروای سوم به مصر و دره شاهان میرود.جستو جوی لارا چندان طولانی نیست و اوScion سوم را به سرعت پیدا میکند اما در بازگشت از مقبره مورد حمله ی ناتلا ومزدورانش قرار میگیرد.ان ها هر سه شی باستانی را از لارا میدزدنداما پیش از این که بتوانند لارا را بکشند او موفق به فرار میشود.لارا به سرعت رد ناتلا را در یک سری از معادن از کار افتاده پیدا میکند و به ان جا میرود.راه های زیر زمینی معدن به یک اهرم بزرگ در زیر زمین میرسند.در ان جا لارا میفهمد که ناتلا کسی جز فرمانروای سوم اتلا نتیس. اودر زمان زنده بودنش از Scion سو استفاده کرده و ارتشی از هیولاهای عجیب برای خودش ایجاد کرده بوده است.به همین دلیل کوالوپک و تیهوکان و ناتلا را در یک سلول یخ زده زندانی و در مقبره در زیر زمین دفن میکند. اما یک انجار ناشی از ازمایش اتمی به صورت اتفاقی ناتلا را از زندانش ازاد کرده و به زندگی اش باز میگرداند.درنبرد نهایی بین لارا و ناتلا لارا موفق میشود Scion ها را نابود کرده و ناتلا را بکشد.!!

توم ریدر2
لارا در جستوجوی دیوار چین برای پیدا کردن حقیقت در مورد خنجر باستانی شیان به مقبره ای بر میخورد که کلید باز کردن در وازه ان را کسی پیدا نکرده است پیش از بازگشت لارا مورد حمله ی شخصی قرار میگیرد که برای یک گروه مافیایی در ونیز کار میکند.لارا به ونیز میرود و متوجه میشود این گروه مافیایی علاقه زیادی به خنجر شیان دارندو میخواهند ان را پیدا کنند.در افسانه ها امده خنجر شیان توسط امپراطور اول چین مورد استفاده قرار گرفته است و بافرو کردن ان در قلب خودش تبدیل به یک اژدها شده است.مانک ها پس از نبرد های زیاد موفق شدند.اژدها را از پا در اورده و خنجر را از قلبش بیرن بکشند.پس ان خنجر شیان در محل امنی در دیوار چین محافظت میشده است.لارا در تعقیب رئیس گروه مافیا یعنی بارتولی به سکوی نفتی میرود جایی که این گروه مشغول بررسی بقایای یک کشتی قرق شده به نام ماریادورا هستند.یک مانک اسیر به نام برادر چان به لارا میگویند کشتی ماریادورا متعلق به جیانی بارتولی پدر رئیس فعلی مافیا بوده است در این کشتی شی به نام سراف وجود دارد که کلید پیدا کردن تالیون است.تالیون همان چیزی است که برای باز شدن مقبره خنجر مورد نیاز و مانک ها برای این که نگذارند خنجر به دست مافیا برسد کشتی را غرق کردند.لارا موفق شد زود تر از بارتولی سراف را از کشتی پیدا کند.لارا سراف را در یک معبد در تبت میبرد و با کمک مانک های ان معبد تالیون را پیدا کرده و به مقبره خنجر در دیوار چین باز میگردد. اما درست پیش از رسیدن به خنجر ناگهان زیر پای او خراب شده و به داخل سلسله ای از تاه های مرگبار باستانی میافتد.در مدت طولانی که لا را خودش را به خنجر میرساند بار تولی خنجر را پیدا کرده و در قلب خودش فرو میکند.در نبرد نهایی لارا اژدها را از پا در اورده وخنجر را از قلب او بیرون میکشد.نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

این بازی داستان زندگی یک پلیس نیویورک است که بعد از ظهر یک روز بی فرجام، هنگام بازگشت به خانه اش متوجه می‌شود که همسر و فزرند نوزادش توسط افرادی معتاد به طرز فجیعی به قتل رسیده‌اند. مکس در جریان بازی، در پی شناسایی و انتقام از مسببان قتل خانواده اش به معتادان جنایتکاری بر می‌خورد که تحت تأثیر ماده‌ای به نام "v" به این اعمال وحشیانه دست می‌زنند. در پی جستجوهای بیشتر، او متوجه می‌شود که مادهٔ "v" نتیجهٔ یکی از پروژه‌های سری ارتش آمریکا است که به منظور افزایش پایداری نیروی پیاده اجرا شده‌است. ولی به خاطر عدم نتیجهٔ قابل قبول، مدتی پیش رسما متوقف شده‌است و زنی به نام «نیکل هورن» این پروژه را به صورت غیر قانونی و پنهانی ادمه داده‌است. در ادامه بازی مکس پین در جستجوی نیکل هورن از مراحل پرخطری عبور می‌کند این بازی داستان زندگی یک پلیس نیویورک است که بعد از ظهر یک روز بی فرجام، هنگام بازگشت به خانه اش متوجه می‌شود که همسر و فزرند نوزادش توسط افرادی معتاد به طرز فجیعی به قتل رسیده‌اند. مکس در جریان بازی، در پی شناسایی و انتقام از مسببان قتل خانواده اش به معتادان جنایتکاری بر می‌خورد که تحت تأثیر ماده‌ای به نام "v" به این اعمال وحشیانه دست می‌زنند. در پی جستجوهای بیشتر، او متوجه می‌شود که مادهٔ "v" نتیجهٔ یکی از پروژه‌های سری ارتش آمریکا است که به منظور افزایش پایداری نیروی پیاده اجرا شده‌است. ولی به خاطر عدم نتیجهٔ قابل قبول، مدتی پیش رسما متوقف شده‌است و زنی به نام «نیکل هورن» این پروژه را به صورت غیر قانونی و پنهانی ادمه داده‌است. در ادامه بازی مکس پین در جستجوی نیکل هورن از مراحل پرخطری عبور می‌کند و....

در نسخهٔ دوم بازی مکس پین، او در حین انجام ماموریتش با یکی از افرادی که در جستجوهایش در پی نیکل هورن، به او برخورده بود و گمان می‌کرد او کشته شده‌است، روبرو می‌شود. مکس در جریان ماجراهای بیشتر، عاشق این زن؛یهنی، «مونا» می‌شود و تا جایی پیش می‌رود که برای نجات جان او، همکار خود را که به او دربارهٔ ارتباطش با جنایتکاران مشکوک شده بود، می‌کشدنوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

که در سال 2007 انتشار یافت کمی داستان بازی را برای ما روشن کردکه به آن می پردازیم:نیکو بلیک(Niko Bellic) شخصیت اول بازی در روسیه زندگی می کند، زندگی او سخت است و پول چندانی نیز به عنوان پس انداز ندارد جزوء خانه ای که در آن ساکن است او بیشتر با سرقت پول خود را به دست می آورد و حتی قتل ها و کار های خلاف زیادی رانیز انجام داده است.سه دمویی که در سال 2007 انتشار یافت کمی داستان بازی را برای ما روشن کردکه به آن می پردازیم:نیکو بلیک(Niko Bellic) شخصیت اول بازی در روسیه زندگی می کند، زندگی او سخت است و پول چندانی نیز به عنوان پس انداز ندارد جزوء خانه ای که در آن ساکن است او بیشتر با سرقت پول خود را به دست می آورد و حتی قتل ها و کار های خلاف زیادی رانیز انجام داده است.


سه دمویی که در سال 2007 انتشار یافت کمی داستان بازی را برای ما روشن کردکه به آن می پردازیم:نیکو بلیک(Niko Bellic) شخصیت اول بازی در روسیه زندگی می کند، زندگی او سخت است و پول چندانی نیز به عنوان پس انداز ندارد جزوء خانه ای که در آن ساکن است او بیشتر با سرقت پول خود را به دست می آورد و حتی قتل ها و کار های خلاف زیادی رانیز انجام داده است. چند وقتی است که پسر عمویش رومن(Roman) به نیویورک(Liberty City) در آمریکا رفته است و بعد از چند وقت با ایمیلهایش نیکو را وسوسه برای رفتن به نیویورک می کند؟؟رومن در نامه هایش می گوید که او با رفتن به نیویورک، الان پولدار شده است و تمام رویاهایش به حقیقت تبدیل شده است.نیکو دیگر طاقت بی پولی، دلدوزدی و ایمیل های گاه و بیگاه رومن را نداشت از همین رو بعد از فروش خانه خود و به دست آوردن کمی پول راهی نیویورک شد.وقتی که وارد نیویورک شد ،شلوغی ،سر و صدا، ماشین های زیاد و ساختمان های سر به فلک کشیده کاملا او را به وجه آوردند.به آدرسی که رومن داده است می رود،در همان ابتدا و با دیدن خانه های در وداغان این قسمت از شهر که تاکسی او را به سمت آنجا می برد شک آن برانگیخته می شود(چه پولداری که تو اینجا زندگی می کنه!!!) ماشین از نیکو می خواهد که پیاده شود چون به آدرسی که در ورقه ای نوشته شده است رسیده است . نیکو خارج می شود و خود را در جلوی گاراژ و خانه ای در و داغان می بینید.نیکو در خانه را می شکند و وارد می شود او واقعا عصبانی است خانه ای به هم ریخته و دروداغان مدارکی روی میز ریخته شده است که ثابت می کند رومن نه تنها پولی در بساط ندارد بلکه در فشار مالی شدیدی نیز قرار دارد و بدهیهای زیادی را به افراد مختلف دارد؟با عصبانیت از در پشتی خارج می شود و اولین ماشینی را که رو به روی خود می بینید می دزدد(شیشه اش را می شکند و بعد با زدن دو سیم استارت به هم ماشین روشن می شود!!) و به سمت مقصدی نامعلوم می رود. در کنار مکانی خلوط پیاده می شود و با موبایل بدون اینکه به روی خودش بیاورد به رومن زنگ می زنه و او را در اسکله می خواند . چند ساعت بعد رومن با نیش باز سر می رسد و قصد احوال پرسی را دارد ولی با مشت محکم نیکو رو به رو می شود .نیکو خیلی عصبانیه و می خواد حساب رومن را برسد ولی همین که می خواد مشت بعدی رو تو دهن خونیه نیکو بزند یاد این می یوفتد که نه پول کافی برای برگشت دارد و اگر هم داشته باشد حوصله برگشن را ندارد و نه اینکه کسی دیگه ای رو جزء رومن در این شهر نمی شناسه پس جلوی خودش رو میگیره، اکنون باید منتظر مشکلات زیادی باشه که رو به روی نیکو است آیا اون می تواند از این مشکلات نخواسته که رومن برای او به وجود آورده است جان سالم به در ببرد؟؟؟یا اینکه در این شهر شلوغ مثل همه اون چند ده نفری که در این شهر در هر روزه کشته می شوند او نیز یک مرده است؟؟؟نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

سلام ،
با وجود این که این مقاله رو خیلی وقت پیش تهیه کردم براتون میزارم که بی بهره نباشید ... البته خودم تهیه کردم و اگر اشکال داره خودتون ببخشید ! Big Grin
داستان بازی در سال 2012 پیگیری می شود . جایی که دزموند مایلز ، یک متصدی بار (میخانه) توسط شرکتی به نام آبسترگو دزدیده شده است . دزموند اصالتا از گروه اساسین است . اساسین گروهی مسلمان هستند که به سرکردگی ابن سینان قصد دارند با قتل فرماندهان جنگ صلیبی ، آن ها را پایان دهند .
+++ اساسین ، گروه مسلمان بوده اند که به سرکردگی ابن سینان در قلعه مسیف فرماندهی خود را به پا کردند .
اساسین معمولا برای نشان دادن وفاداری خود انگشت سوم خود را قطع می کردند تا بتوانند از خنجر مخفی قتل که یکی از ابداعات مسلمانان بود استفاده کنند .

شرکت آبسترگو دستگاهی به نام آناموس ساخته است که با توجه به DNA شخص استفاده کننده ، می توانید وقایع اجداد شخص را بازسازی کند . از آن جایی که دزموند یکی از نوادگان اساسین است ، آبسترگو مقاصد نامشخصی را با برگرداندن وقایع گذشته دارد . ناموس نوعی آنالیزگر DNA است که می تواند آن را تا چنین نسل در یک نمونه پیدا کند .
از آنجایی که آناموس هنوز تکمیل نشده و مراحل آزمایش را می گذراند ، نمی تواند بطور کامل وقایع را از روی DNA های دزموند بازسازی کند و دزموند نیز بارها با دستگاه دچار مشکل می شود که اصطلاحا به آن گلیچ می گویند و در بازی به صورت ترکیبات کربن دار نشان داده می شود. در بازسازی وقایع ، فردی به نام الطیر ابن لا احد ، (الطیر ، پسر هیچکس - Altair Ibn la-ahad) یکی از شاگردان با استعداد و وفادار شخصی به نام المعلم است . المعلم ، به الطیر ماموریتی می دهد که از یکی خرابه های دمشق به نام قلعه سلیمان ، یک قطعه ارزشمند به نام قطعه باغ عدن (Piece of Eden) را برای او بیاورد .
قطعه باغ عدن یا قطعه باغ بهشت یک قطعه ساختگی توسط مسلمان است که قدرت بسیار زیادی دارد و در نزدیکی دمشق به نام قلعه سلیمان نگهداری می شده است . قلعه سلیمان یک دژ مستحکم و پر از ادوات جنگی بوده که بنا بر روایات یکی از قطعات باغ عدن در ان نگهداری می شده است . - نقشه قلعه سلیمان و باغ عدن -
الطیر نیز با دو تن از همکارانش روانه آن جا می شود . از آن جا که الطیر تجربه بیشتری نسبت به بقیه گروه داشت ، او راه را انتخاب کرد . در بین راه به فردی برخورد کردند . الطیر نیز بدون معطلی فرد بیگناه را کشت . همکارش نیز در پی ستیز و بهانه عدم اطاعت از قوانین اساسین ، با الطیر به جروبحث پرداخت . الطیر هم که بهترین فرد گروه بود گفت که من صلاح ماموریت را در این دیدم که این فرد کشته بشود و تو نیز باید از من اطاعت کنی . هنگامی که آن ها به محل نگهداری قطعه عدن رسیدند ، رابرت دی سابله یکی از اعضای Knights Templar در آن جا بود و مشغول برداشتن آن قطعه و طلا و جواهرات کنار آنها بودند .
رابرت دی سابله چهارم رهبر قبرس و بخشی از شمال آفریقا امروزی در سالهای 1191 تا 1193 بوده است . او یکی از مصببین شروع جنگ های صلیبی و یکی از اعضای گروه سربازان مخلص مسیح و شوالیه های سولومان بوده است (سولومان مترادف سلیمان یا صلح دوست است) به گروه سربازان مخلص مسیح و شوالیه های سولومان (Poor Fellow-Soldiers of Christ and of the Temple of Solomon) به اختصار شوالیه های مبارز یا Knights Templar گفته می شد . شوالیه های مبارز کسانی بودند که پایه گذار مسیحیت در روم بودند . آن ها از یک کلیسای کاتولیک مسیحی برخاستند و بصورت سعودی قدرت را در دست گرفتند تا زمانی که به اورشلیم و سرزمین پاک آمدند . در روایات آمده است که اولین پایگاه شواله های مبارز ، مسجد الاقصا در فلسطین بوده است .
الطیر بازهم مغرور شد و به جرو بحث پرداخت که رابرت بزگترین دشمن ماست و باید کشته شود . هنگامی که الطیر برای حمله به رابرت قصد کرد دوستش سعی کرد جلوی او را بگیرد اما نتوانست . الطیر نیز در کشتن رابرت ناکام بود و رابرت خنجر او را گرفت و به سمت دیگر جعبه و مکان نگهداری قطعه پرتاب کرد و الطیر در آن جا گیر کرد و مجبور شد به مسیف بازگردد .
در بازگشت به قلعه ، الطیر به المعلم در مورد ناکامی خود گفت اما چند لحظه بعد ، همکارش با دستی خونین وارد شد و گفت که پس از قانون شکنی های الطیر برادر من را کشتند اما من قطعه را آوردم .
+++ فرقه اساسین سه قانون کلی داشتند که یکی از آن ها نکشتن مردم بی گناه بود +++
در همین هنگام که المعلم الطیر را بخاطر قانون شکنی هایش سرزنش می کرد ، یکی از سربازان وارد شد و گفت که رابرت به شهر حمله کرده است . سپس الطیر مامور می شود که به شهر برود و سربازان رابرت را بکشد . بعد از چندی که آنها زیاد می شوند ، المعلم نقشه ای می چیند که طی آن ، سربازان رابرت را بترساند و آنها را از بین ببرد . الطیر و چند تن دیگر مامور می شوند که از بلندی به زمین بپرند و المعلم به رابرت گفت که اینجا را ترک کن و گرنه خواهی مرد . ببین که سربازان من از مرگ هیچ واهمه ای ندارند ! سپس به الطیر فرمان می دهد که بپرد . الطیر نیز می پرد و از پشت سر سربازان رابرت به بالای برجی پر از الوار می رود و با آزاد کردن طناب الوار را بر سر سربازان می ریزد و رابرت نیز متواری و سپاهش از بین می رود .
سپس الطیر بدلیل سر پیچی از دستور ، در ملا عام مورد چاقو خوردن قرار می گیرد و به ظاهر کشته می شود . سپس المعلم که در واقع نمایشی اجرا کرده بود برای الطیر توضیح می دهد که هیچ چیز واقعی نیست و همه چیز مجازی است و این فقط یک نمایش و صرفا جادو بوده است . و این که الطیر دوباره به یک شاگرد صفر تبدیل می شود تا فنون را از نو یاد بگیرد . پس از انجام یک سری کارها ، الطیر یک لیست 9 نفره از المعلم دریافت می کند که مامور به قتل تمامی آنهاست . الطیر هر بار با کشتن یک فرد اطلاعاتی درباره قوم خود و همچنین فرد بعدی بدست می آورد که سرانجام به فرد آخر یعنی رابرت دی سابله رسید . پس از کشتن او ، رابرت در آخرین کلمات خود بیان کرد که او و المعلم هردو جز گروه Knights Templar هستند و المعلم او را گول زده است و از او برای کشتن دیگر اعضای گروه و بدست آوردن قطعه عدن استفاده کرده است . الطیر نیز برای کشتن المعلم روانه مسیف شده و پس از کشتن المعلم در می یابد که قطعه عدن باعث توهم و ایجاد وهم می شود و تمام پدیده های رخ دهنده را بسیار غیر واقعی جلوه می دهد . این قطعه باعث می شود که تمام مردم به یک سری انسان بدون قابلیت تصمیم گیری تبدیل شوند و فقط از فرمان رهبرشان پیروی کننند . (قتل الطیر در جلوی عموم) با کشته شدن المعلم قطعه عدن فعال شده و جهان را با شماره ها و حروف و شکل های عجیبی نشان می دهد . هنگامی که دزموند ازدستگاه آناموس بر می خیزد ، قابلیت Eagle Vision الطیر ، بر او اثر می گذارد و او نشانه هایی را در زمین و دیوار می بیند . به هنگام مرگ المعلم قطعه فعال شده ، گوی    را در فضا تشکیل می دهد که روی آن جاهایی مشخص شده است که جای همان قطعات دیگر باغهای بهشت است . Eagle Vision نوعی تصور در دیدن است که الطیر آن را دارا است . به هنگام فعال نمودن این ویژگی الطیر قابلیت تشخیص دشمنانش را از حس ها و اوهامی که به او می رسد پیدا می کند . مردم عادی سفید ، دشمنان قرمز و آشنایان آبی دیده می شوند .
به هنگام صحبت های دکتر مرد با روسای آبسترگو ، مشخص می شود که این شرکت با فعال شدن قطعه عدن و اعداد و حروفی که نشان دهنده مکانهای دیگر قطعات باغ عدن بوده اند ، به دنبال قطعات دیگر باغ عدن است تا با آن جهان را کنترل کند . هنگامی که دزموند این اعداد و شماره ها را می بیند ، رو به لوسی (پزشک زن) و دکتر مرد می کند و لوسی را آبی می بیند . این نشان دهنده آن است که لوسی یکی از اقوام اوست و اینکه او از مرگ دزموند جلوگیری می کند این مسئله را قوی تر می کند . داستان بازی در اینجا به پایان می رسد و داستان با توجه به سه گانه بودن بازی ادامه بلند و زیبایی خواهد داشت .نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

های زیادی بود که به خدایان خدمت می کرد. به نوعی بازیچه دست آن ها بود و در این راه سختی های زیادی را تحمل کرد. سختی هایی که رنگ مهر و محبت را از وجود او پاک کرده بودند. اما حالا او تصمیم خود را گرفته است. تصمیم گرفته تا دیگر به رنج هایش خاتمه دهد. اما راه بسیار سختی در پیش رو دارد. حس انتقام تمام وجودش را پر کرده است. دیگر خدایان برای او معنایی ندارند و او آرامش خود را در نابودی آن ها می بیند. کریتوس (Kratos) این بار بازگشته تا به همه ثابت کند که خدایان در برابر او تفاوتی با انسان های عادی ندارند. مدتی پیش نسخه سوم از بازی بسیار محبوب God of War منتشر شد و سرانجام همگان را از انتظاری چند ساله خلاص کرد. استودیوی بازی سازی Sony Santa Monica در این شماره دقیقا چیزی که همه هواداران منتظر آن بودند را به نمایش گذاشت که ما هم در متن زیر به بررسی آن می پردازیم.
[تصویر: god-of-war-iii-20100310054652777_640w.jpg]
داستان..............
برای دیدن عکس های بسیار زیبا به ادامه ی مطلب بروید
سال های زیادی بود که به خدایان خدمت می کرد. به نوعی بازیچه دست آن ها بود و در این راه سختی های زیادی را تحمل کرد. سختی هایی که رنگ مهر و محبت را از وجود او پاک کرده بودند. اما حالا او تصمیم خود را گرفته است. تصمیم گرفته تا دیگر به رنج هایش خاتمه دهد. اما راه بسیار سختی در پیش رو دارد. حس انتقام تمام وجودش را پر کرده است. دیگر خدایان برای او معنایی ندارند و او آرامش خود را در نابودی آن ها می بیند. کریتوس (Kratos) این بار بازگشته تا به همه ثابت کند که خدایان در برابر او تفاوتی با انسان های عادی ندارند. مدتی پیش نسخه سوم از بازی بسیار محبوب God of War منتشر شد و سرانجام همگان را از انتظاری چند ساله خلاص کرد. استودیوی بازی سازی Sony Santa Monica در این شماره دقیقا چیزی که همه هواداران منتظر آن بودند را به نمایش گذاشت که ما هم در متن زیر به بررسی آن می پردازیم.
[تصویر: god-of-war-iii-20100310054652777_640w.jpg]
داستان

در God of War II شاهد بودیم که کریتوس پس از کشتن خواهران سرنوشت، کنترل زمان را بدست گرفت و به زمان گذشته در اعماق تارتاروس (جایی که نبرد سهمگین خدایان و تایتان ها به وقوع پیوسته بود) رفت و قبل از اینکه زئوس (Zeus) (پادشاه المپ) با استفاده از شمشیر المپ تایتان ها را شکست دهد آن ها را نجات داده و به زمان خود منتقل کند. داستان بازی دقیقا در ادامه نسخه دوم بازی است. بازی از جایی آغاز می شود که کریتوس با همکاری تایتان ها بر پشت گایا (Gaia) (مادر زمین) ایستاده و به سمت قله کوه المپ می رود. همه چیز برای لحظه ای که کریتوس سال ها برای آن تلاش کرده بود مهیا است و او می تواند انتقامش را از خدایان المپ بگیرد. خدایان هم خود را برای مبارزه آماده کرده اند تا از وقوع یک هرج و مرج دیگر در دنیا جلوگیری کنند. نبرد سختی آغاز می شود و کریتوس در اولین قدم پوسایدون (Poseidon) (خدای دریاها) را از پیش رو بر می دارد، اما درست در لحظه ای که چیزی نمانده تا المپ را فتح کند تایتان ها به او خیانت می کنند و...
[تصویر: Poseidon%27s_water_form.jpg]
گرافیک

تازه با دیدن این بازی می توانید ادعا کنید که شاهد یک عنوان به واقع Next Gen بوده اید. بدون شک این بازی نیز همانند Metal Gear Solid 4 متعلق به آینده است. همه المان ها در سطح فوق العاده ای در بازی قرار گرفته اند و واقعا بازیکنان را شگفت زده می کنند. بازی از محیط های بسیار مختلفی تشکیل شده است که همه آن ها به طرز باور نکردنی ای زیبا و با عظمت هستند. از همان لحظه ای که بازی آغاز می شود تا زمانی که بازی به اتمام می رسد، ما شاهد جلوه های بصری بی نظیری هستیم. بافت های به کار رفته در محیط بازی بسیار عالی هستند و با جزئیات بسیار بالایی طراحی شده اند. سایه پردازی و نورپردازی بازی هم که دیگر جای سوالی باقی نگذاشته اند و همه چیز بسیار عالی است. هر کدام از سلاح های کریتوس با نورپردازی خاص خود در صحنه ها جلوه نمایی می کنند و با نور خود فضای اطراف را روشن می کنند. همه موجودات حاضر در بازی (حتی سیاهی لشکرها!) دارای سایه داینامیک هستند و جزئیات بدنشان بسیار بالاست. تنوع انیمیشن های کریتوس قابل شمارش نیست. او با هر سلاحی که بدست می آورد، حرکات فراوانی را از خود به نمایش می گذارد و حتی نوع جاخالی دادن از ضربات دشمن هم با تعویض سلاح ها تغییر می کند. در بازی دو حالت گرافیکی وجود دارند: یکی سبک کاملا رئال که کلیت بازی را در بر می گیرد و دیگری انیمیشن های فانتزی که در هنگام استفاده از قدرت های جادویی کریتوس به نمایش در می آیند و براستی که تلفیق هنری زیبایی را خلق کرده اند. از دیگر نقاط قوت این بازی در زمینه گرافیک، طراحی بسیار خوب دشمنان است. در بازی دشمنان زیادی وجود دارند که هر کدام از آن ها دارای ویژگی های خاص هستند و به گونه های متفاوتی طراحی شده اند. اما یکی از جذاب ترین طراحی ها را می توانیم در خدایان و تایتان ها ببینیم. این مسئله در تایتان ها بسیار بهتر دیده می شود. هنگامی که کریتوس در کنار تایتان ها مانند یک پشه جلوه می کند، زمانی است که اوج عظمت بازی در خلق موجوداتی اینچنینی به نمایش در می آید. اما نکته جالب اینجاست که تمام میان پرده های بازی و تمام صحنه های که در بازی اتفاق می افتند به صورت کاملا Real-Time در بازی به وقوع می پیودند و این خود نشان دهنده قدرت تیم بازی سازی در خلق این شاهکار بسیار زیبا است. اما یکی دیگر از مسائلی تعجب همگان را برانگیخته است، این است که این بازی با حجمی نزدیک به 40 گیگ هیچ گونه نصب، زمان بارگذاری و یا... ندارد و ما هم شاهد ایرادهای اجرایی جدی در بازی نیستیم.
[تصویر: god-of-war-iii-20100114113517443_640w.jpg]
موسیقی/صداگذاری

مثل همیشه تیم زبده و متبحر آهنگسازی استودیوی Sony Santa Monica با حضور آقایان جرارد کی مارینو (Gerard K. Marino)، رون فیش (Ron Fish)، مایک ریگان (Mike Reagan)، جف رونا (Jeff Rona) و کریس ولاسکو (Cris Velasco) در صدد خلق آثار ارکسترال بدیع حماسی برای این بازی بودند. استفاده از این سبک از موسیقی، جو بسیار زیبایی به بازی بخشیده است. صداگذاری روی شخصیت های بازی بسیار عالی است و مانند گذشته آقای تی سی کارسون (T.C. Carson) قدرتمندتر از گذشته به خوبی روی شخصیت کریتوس صداگذاری کرده است. خانم لیندا هانت (Linda Hunt) در نقش گایا، کوری برتون (Corey Burton) در نقش زئوس، ارین تورپی (Erin Torpey) در نقش آتینا (Athena) و ریپ تورن (Rip Torn) در نقش هفائستوس (Hephaestus) از جمله صداپیشگانی بودند که حدود 120 صفحه دیالوگ را در این بازی صحبت کرده اند. افکت های صوتی به کار رفته در بازی بسیار عالی هستند و هیجان خاصی را به بازی بخشیده است. درکل بخش صداگذاری یکی از بخش های بسیار خوب بازی است.
[تصویر: god-of-war-iii-20090623001200879_640w.jpg]
گیم پلی

گیم پلی بازی یکی از بخش های بسیار نفس گیر بازی است. اکشن این شماره در مقایسه با نسخه های قبلی بیشتر و بسیار هیجان انگیزتر شده است. استفاده از زوایای کشنده دوربین تاثیرات بسیار لذت بخشی را در گیم پلی ایجاد کرده است. اینبار حرکات سلاح های جدیدی چون پنجه های هیدیس (Claws of Hades)، مشت های آهنی هرکول (Nemean Cestus) و شلاق نمسیس (Nemesis Whip) به بازی اضافه شده اند که هر کدام از آن ها دارای قدرت ها و یا قابلیت های خاصی هستند. همچنین هر کدام از آن ها نوعی جادو به همراه دارند که در لحظات بسیار دشوار و سخت می توانید از آن ها استفاده کنید. علاوه بر سلاح ها و جادوها، آیتم هایی چون کمان آپولو (Bow of Apollo)، سر هیلیوس (Head of Helios) و پابندهای هرمیس (Boots of Hermes) هم برای مبارزه و حل معماها در نظر گرفته شده اند که بسیار در روند بازی کارامد هستند. همانند گذشته صحنه های Quick Time Event هم در بازی قرار دارند و باید در لحظه درست دکمه و یا جهت مناسب را فشار بدهید. این قسمت در طول گیم پلی بازی به ویژه زمانی که با Bossهای بازی مبارزه می کنید بسیار هیجان انگیز است. همچنین در کنار بخش مبارزه ای بازی قسمت های معمایی هم قرار گرفته اند که حل کردن آن ها در مقایسه با معماهای نسخه های قبلی بسیاره ساده تر هستند. البته همان طور که گفته شد این نسخه تمرکز بیشتری روی مبارزه ها دارد. سیستم ارتقاء سلاح ها همچنان در بازی قرار دارد که حتما باید در طول بازی از آن استفاده کرد. همچنین بخش های مختلف و Mini Gameهای مختلفی هم خارج از بخش داستانی بازی در این عنوان قرار گرفته شده اند که لذت انجام بازی را دو چندان می کند.
[تصویر: god-of-war-iii-20100310054642075_640w.jpg]
نتیجه گیری

با وجود اینکه در ابتدا قرار بود کارگردانی God of War III توسط آقای کوری بارلاگ (Cory Barlog) انجام شود، اما او اعلام کرد که دیگر قصد همکاری با استودیوی Santa Monica را ندارد و نهایتا این وظیفه به آقای استیگ آسموسن (Stig Asmussen) محول شد که انصافا هم از عهده این کار به خوبی بر آمد. نسخه سوم از سری بازی هایGod of War دقیقا همان چیزی بود که همه انتظارش را داشتند (حتی شاید فراتر از انتظار). مبارزه های بسیار زیبا و نفس گیر، داستان فوق العاده و از همه مهمتر گرافیک بسیار زیبا از جمله عناصر موفقیت این بازی بودند. قطعا این بازی یکی از بازی های بسیار خوبی است که تا کنون عرضه شده است و بدون شک از نامزدهای برترین بازی های 2010 خواهد بود.
[تصویر: god-of-war-iii-20100310054644231_640w.jpg]نوشته شده در تاریخ جمعه 17 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()

WWE SmackDown vs. Raw 2011
 رتبه بندی
6.8
 گیم پلی
7
 گرافیک
7
 صداگذاری
8
 نوآوری
6
 جذابیت
6

 


 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه بندی
8.3
 گیم پلی
9
 گرافیک
8
 صداگذاری
8
 نوآوری
8
 جذابیت
8

vanquish


 

 

 

 

 

 

 

 

5.2
 گیم پلی
4
 گرافیک
6
 صداگذاری
7
 نوآوری
5
 جذابیت
5
saw:flesh blood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه بندی
7.9
 گیم پلی
8
 گرافیک
8
 صداگذاری
9
 نوآوری
7
 جذابیت
8
 medal of honor

 

 

 

 

 

 

 


 

 رتبه بندی
8.3
 گیم پلی
8
 گرافیک
9
 صداگذاری
10
 نوآوری
7
 جذابیت
8

 

 

 

 

 

 

 نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 16 دی 1389 توسط کیان | نظرات ()
(تعداد کل صفحات:23)      ...   14   15   16   17   18   19   20   ...  

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار